• 1400/07/19
احکام نماز روی سجاده فرش

احکام نماز روی سجاده فرش

 

 احکام نماز روی سجاده فرش

                                                                                                                                                                                            

فرش سجاده ای

نماز خواندن روی فرش یا سجاده فرشی که نجس
باشد و خشک باشد صحیح است اما شایسته تر
است مکان نماز پاک باشد

فرش سجاده ای

سجاده فرش نجس
فرش سجاده ای

کسى که سجاده خود را زودتر از دیگران در مسجد پهن کرده،نسبت به آن مکان
حق اولویت پیدا می کند و دیگرى نمى‏تواند در استفاده از آن مزاحم او شود

فرش سجاده ای
 
  فرش سجاده ای

نماز خواندن روی فرش سجاده ای که دارای عکس مسجدالحرام و مسجد النبی،
یا دارای کلمات قرآنی و اسامی خداوند باشد صحیح است و مشکلی ندارد.
البته باید توجه داشته باشیم که اسامی خداوند و آیات قرآن زیر پا قرار نگیرند.

فرش سجاده ای
 
 فرش سجاده ای

نماز خواندن روی فرش سجاده ای غصبی حرام است، بنابراین
اگر سجاده فرش برای فرد دیگری باشد باید از صاحب فرش اجازه بگیرید

فرش سجاده ای
فرش سجاده ای

اگر زن و مرد بخواهند هم زمان در کنار هم روی فرش های سجاده ای نماز بخوانند،
سجاده فرش مرد باید جلوتر از سجاده فرش زن قراربگیرد و
فرش سجاده ای زن پشت سر مرد باشد. درغیر این صورت نماز زن مکروه است

فرش سجاده ای
فرش سجاده ای

اگر جنس فرش های سجاده ای از ابریشم باشد مشکلی ندارد و نماز
صحیح است. فقط نماز خواندن با لباسی که از جنس ابریشم باشد مشکل دارد

فرش سجاده ای
فرش سجاده ای

سجده‌کردن روی خود فرش یا سجاده باطل است.
اگر سجاده از جنس حصیر باشد، سجده بر آن اشکال ندارد

فرش سجاده ای
فرش سجاده ای

اگر سجاده ی نجس دارای رطوبت باشد
نمازروی آن اشکال دارد.

روش تطهیر فرش نجس

فرش سجاده ای
فرش سجاده ای

برای سجده باید پیشانی بر روی اشیائی که جنس آنها از گیاه
یا خاک و... باشد و یا جزء زمین باشد، و همچنین برای انسان
قابل خوردن یا پوشیدن نباشد قرار گیرد

فرش سجاده ای
فرش سجاده ای

اگر سجاده فرش یا سجاده در محلی پهن شود که مجسمه های
حیوانات یا انسان ها قرار دارد نماز صحیح اما مکروه است

فرش سجاده ای
فرش سجاده ای

اگر موی سگ روی فرش، فرش سجاده ای
و یا سجاده باشد نماز باطل است

         

?

پرسش: اگر زمین یا فرشی غصبی باشد و بر روی آن، سجاده یا فرش مباح قرار داده شود
‌خواندن نماز و قرآن در آن‌ جا چگونه است؟ جواب: فقهایی که نماز در مکان غصبی را باطل می‌دانند
فرقی نمی‌گذارند بین غصبی‌بودن مکان با واسطه یا بدون واسطه، پس در فرض مزبور، نماز باطل است

 

.

Captcha