• 1399/03/12
خرید فرش محرابی از شرکت سجاده فرش

خرید فرش محرابی از شرکت سجاده فرش

فروش فرش مسجد توسط شرکت سجاده فرش سجاده نقش کاشان :

نوع سجاده فرش: فرش محرابی

طرح فرش سجاده ای:  طرح کثیر 98113

رنگ فرش محرابی: آبی

تعداد شانه سجاده فرش: 500 شانه

متراژ فرش سجاده ای: 260 متر

مکان: مسجد سهند- تبریز

تاریخ خرید سجاده فرش و نصب آن: 1399/03/08

نصب فرش سجاده ای: پرسنل مجرب شرکت سجاده نقش کاشان

خرید فرش محرابی از شرکت سجاده فرش

فروش فرش مسجد توسط شرکت سجاده فرش

خرید فرش محرابی برای مسجد سهند تبریز

طرح کثیر را از اینجا ببینید:

سجاده فرش محرابی

.