• 1397/04/25
خرید سجاده فرش مسجد در آمل

خرید سجاده فرش مسجد در آمل

خرید سجاده فرش مخصوص مسجد :

نوع سجاده فرش: فرش سجاده ای محرابی

نام طرح: طرح رضوان

رنگ: سبز

ابعاد: 60*1.25

مکان: آمل

تاریخ نصب: 1396/12/09

نصب فرش های سجاده ای توسط نصاب مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است.

 

.