• 1397/04/30
نصب فرش سجاده ای در مسجد کرج

نصب فرش سجاده ای در مسجد کرج

خرید فرش سجاده ای مخصوص مسجد :

نوع سجاده فرش: فرش سجاده ای محرابی

طرح سجاده فرش: طرح باستان کد 620

رنگ سجاده فرش: آبی فیروزه ای

ابعاد فرش های سجاده ای: 60*1.25

مکان نصب فرش سجاده ای: کرج

نصب فرش های سجاده ای توسط نصاب مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است.

.