• 1397/04/31
خرید سجاده فرش طرح رضوان

خرید سجاده فرش طرح رضوان

خرید سجاده فرش مخصوص مسجد :

نوع سجاده فرش: فرش سجاده ای محرابی

نام طرح: طرح رضوان

رنگ: سبز

ابعاد: 60*1.25

مکان: دزفول

نصب فرش های سجاده ای توسط نصاب مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است.

.