• 1397/04/31
فروش سجاده فرش مسجد در بندرعباس

فروش سجاده فرش مسجد در بندرعباس

خرید سجاده فرش مخصوص مسجد :

نوع سجاده فرش: فرش سجاده ای محرابی

نام طرح سجاده فرش: طرح دیبا

رنگ فرش های سجاده ای: قهوه ای

ابعاد: 60*1.25

مکان: بندرعباس

تاریخ نصب: 1396/09/13

نصب فرش های سجاده ای توسط نصاب مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است.

.