• 1397/04/31
نصب سجاده فرش تشریفاتی در مسجد سلیمان

نصب سجاده فرش تشریفاتی در مسجد سلیمان

خرید سجاده فرش تشریفاتی به عنوان فرش  مخصوص مسجد:

نوع سجاده فرش: فرش سجاده ای تشریفاتی

رنگ فرش سجاده ای: زرشکی

مکان:مسجد سلیمان

نصب فرش های سجاده ای تشریفاتی توسط نصاب مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است.

.