• 1397/05/02
خرید سجاده فرش از سجاده نقش

خرید سجاده فرش از سجاده نقش

خرید سجاده فرش مسجد از شرکت سجاده فرش سجاده نقش :

نوع سجاده فرش: فرش سجاده ای محرابی

نام طرح فرش سجاده ای: طرح شکوه

رنگ منتخب فرش های سجاده ای: سبز

ابعاد هر محراب سجاده فرش: 60*1.25

مکان: اصفهان

تاریخ نصب سجاده فرش: 1396/08/01

نصب فرش های سجاده ای توسط نصاب مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است.

.