• 1397/05/02
ارسال سجاده فرش مسجد و نصب در اهواز

ارسال سجاده فرش مسجد و نصب در اهواز

خرید سجاده فرش مسجد از شرکت سجاده فرش سجاده نقش :

نوع سجاده فرش: فرش های سجاده ای محرابی

نام طرح فرش سجاده ای: طرح رضوان

رنگ منتخب فرش های سجاده ای: سبز

ابعاد هر محراب سجاده فرش: 60*1.25

مکان: اهواز

تاریخ نصب سجاده فرش: 1396/07/15

نصب فرش های سجاده ای توسط نصاب مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است.

.