• 1397/04/20
نصب فرش مخصوص مسجد در کردستان

نصب فرش مخصوص مسجد در کردستان

خرید سجاده فرش برای فرش مسجد :

نوع سجاده فرش: فرش سجاده ای محرابی

رنگ: سبز

ابعاد: 60*1.25

مکان: کردستان

نصب فرش های سجاده ای توسط نصاب مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است.

.